Vogelenzang 16
5737EJ Lieshout
+31 (0)499-840501
info@soilconsult.nl

Inleiding

In het verleden

(periode 1988 – 1994) zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd in het centrum van Uden. Uit deze onderzoeken is gebleken dat het grondwater onder het centrum sterk verontreinigd is met vluchtige chloorkoolwaterstoffen. Het betreft met name de stoffen tetrachlooretheen (PER) en, in mindere mate, trichlooretheen (TRI).

De oppervlakte van de verontreiniging bedraagt circa 19 ha. waarvan 9 ha sterk verontreinigd is. De verontreiniging bevindt zich grotendeels in de laag van 5 tot 10 meter onder het maaiveld en is plaatselijk zelfs doorgedrongen tot een diepte van 15 à 20 meter beneden maaiveld. De verontreiniging is veroorzaakt door twee voormalige chemische wasserijen.

In 1997 is het onderzoek naar deze verontreiniging afgesloten en is goedkeuring verkregen voor het saneren. De provincie Noord-Brabant is opdrachtgever en bevoegd gezag voor het uitvoeren van de sanering. De begeleiding en technische ondersteuning wordt verzorgd door Promeco. De uitvoering van de sanering wordt uitgevoerd door drie aannemers met ieder een eigen specialisatie. De grondwatersanering zal ongeveer vijf jaar duren.
De gangbare techniek ‘verticaal grondwater onttrekken en bovengronds zuiveren’ had in dit geval teveel nadelen. De toepassing van deze techniek zou grote problemen opleveren met het grondwaterpeil (verdroging) tenzij er infiltratie zou plaatsvinden. Daar het grondwater ter plaatse sterk ijzerhoudend is, dient het grondwater voor infiltratie te worden ontijzerd om dichtslibben van infiltratieputten te voorkomen wat technisch en financieel niet aantrekkelijk is. Bovendien is er in het centrum van Uden nauwelijks ruimte voor alle benodigde apparatuur.

Er is daarom gekozen voor een innovatieve saneringstechniek, nl. in-situ biodegradatie m.b.v. een drainagesysteem, aangebracht door horizontaal gestuurde boringen op 6 en 12 m onder de stadskern. De processturing en monitoring vindt plaats m.b.v. telemetrie. Door de gekozen saneringstechniek wordt verdroging voorkomen en blijft de overlast voor de bevolking beperkt.

Bacteriën in de grond onder Uden zijn verantwoordelijk voor een succesvol verloop van de sanering. Voor de voortgang van de biorestauratie leest u hier verder.


Verontreinigingssituatie

Deze kaart illustreert de verontreinigings situatie onder het centrum van Uden veroorzaakt door de twee voormalige wasserijen.

Uitgangspunten sanering:

 • saneringsduur streven: 5 jaar
 • terugsaneerwaarde waarde < 40 µg/l
 • verdrogings- en ‘dunwater’-problematiek
  • streven naar volledig infiltreren
  • relatief weinig water onttrekken
 • milieubelasting en overlast
  • geen nadelige effecten op milieu
  • controle o.m. door toepassing van telemetrie
  • toepassen van horizontaal gestuurde boringen